About Me

SMART RADIO ผลิตรายการโดย บริษัท SMART BOM COMPANY LIMITED ผู้ผลิตสื่อรายการวิทยุคุณภาพ บริหารความถี่สถานีวิทยุคลื่นหลัก 25 สถานี ครอบคลุมมากกว่า 56 จังหวัด ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค จากหลายหน่วยงาน เช่น กรมการพลังงานทหาร กรมอุตุนิยมวิทยา กรมเจ้าท่า กองทัพอากาศ กองทัพเรือ ศูนย์การทหารม้า กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อสมท.และ สวท.